Υποστήριξη Σχεδίαση Κατασκευή Τοποθέτηση - Όλα από μια πηγή!

Ανελκυστηρες

GMC3 by Mastrochristos

Ανάλογα με τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου, η λειτουργία ανελκυστήρων μπορεί να είναι απαραίτητη, είτε επιβάλλεται από κανονισμούς είτε όχι. Ως σύστημα κατακόρυφης κυκλοφορίας ένας ανελκυστήρας αποτελείται από το θάλαμο, το μηχανισμό κίνησης του θαλάμου με τα απαραίτητα μέσα μετάδοσης της κίνησης και το φρεάτιο, μέσα στο οποίο κινείται ο θάλαμος με το αντίβαρο -όπου υπάρχει- με κύλιση επάνω σε οδηγούς στερεωμένους στα τοιχώματα του.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Η λειτουργία ενός ανελκυστήρα αναφέρεται στον τρόπο με τον ο- ποίο αποκρίνεται ο θάλαμος στις εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις των χρηστών. Οι συνηθέστεροι τρόποι είναι:

  • Απλή λειτουργία. Οι ανελκυστήρες δεν διαθέτουν σύστημα από- μνημόνευσης. Κάθε χρήστης ή ομάδα χρηστών χρησιμοποιεί τον ανελκυστήρα αποκλειστικά.
  • Λειτουργία συλλογής-επιλογής κλήσεων ανόδου-καθόδου. Πρόκειται για ανελκυστήρες αυτόματους. Οι κλήσεις απομνημονεύονται και εξυπηρετούνται κατά σειρά ορόφων, τόσο κατά την άνοδο όσο και κατά την κάθοδο.
  • Λειτουργία συλλογής-επιλογής κλήσεων καθόδου. Αναφέρεται σε αυτόματα συστήματα, τα οποία απομνημονεύουν όλες τις κλήσεις, αλλά απαντούν στις εξωτερικές κλήσεις μόνο κατά την κάθοδο ενώ στις εσωτερικές κατά την άνοδο και την κάθοδο.

ΤΥΠΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Ως προς τον τρόπο κίνησης του θαλάμου, δυο είναι οι βασικοί τύποι ανελκυστήρων που χρησιμοποιούνται για την κατακόρυφη κυκλοφορία προσώπων σε κτίρια, οι ανελκυστήρες έλξης (μηχανικοί) και οι υδραυλικοί. Στους μηχανικούς ανελκυστήρες, ο θάλαμος κινείται κατακόρυφα ανάλογα με την αύξηση ή μείωση του ελεύθερου μήκους του συρματόσχοινου με το οποίο είναι αναρτημένος. Αντίθετα, στους υδραυλικούς ανελκυστήρες δεν υπάρχει αντίβαρο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Για την ασφάλεια των χρηστών ο θάλαμος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υλικά άφλεκτα ή δύσκολα αναφλεγόμενα, που δεν εκλύουν τοξικά αέρια κατά την καύση τους ή την έκθεση τους σε υψηλή θερμοκρασία, να διαθέτει επαρκή αερισμό και οι θύρες να είναι πυραντοχές. Από άποψη λειτουργικότητας προτιμώνται οι συρόμενες  χωνευτές οι τηλεσκοπικές και οι πτυσσόμενες. Η δυνατότητα χειροκίνητου χειρισμού των αυτόματων θυρών είναι απαραίτητη. Η επιλογή της υφής και των αποχρώσεων των επιφανειών εντάσσεται στη γενικότερη τάση αποφυγής της κλειστοφοβίας,  χωρίς να αποκλίνει σημαντικά  από τον αισθητικό χαρακτήρα του κτιρίου  μέρος  του οποίου αποτελεί ο ανελκυστήρας.